Search form

Lúkas 1:7

7Kɛ bɔ́ kɛbhɔŋ yɛ̌ mmɔ́ mbɔnyunɛ Ɛlísabɛt achí nyaka nkongɔrɛ́, nɛ bɔ́ bati apay mánáŋ nyaka bákɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index