Search form

Lúkas 1:70

70Mandɛm akʉ nyaka barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bhi abhɛn bachi nyáŋá mandɛm ɛnyu ɛyɔ tɛntɛp,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index