Search form

Lúkas 1:71

71bɛ chɔŋ ampɛmɛ bhɛsɛ ndu amɔ́ bǒmpap abhɛsɛ,

nɛ amfɛrɛ bhɛsɛ amɔ bo abhɛn bapabhɛ bhɛsɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index