Search form

Lúkas 1:72

72Arɛm nyaka bɛ chɔŋ angɔ́ bachǐmbɨ bhɛsɛ ntínso,

nɛ ántɨk nku anɛ yi anyu nɛ bǒbhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index