Search form

Lúkas 1:73

73Nɔ chi ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm aghati nyaka Ɛtayɛsɛ Ábraham,

ayɨkɨ bɛ́ yí ǎkʉ yɔ;

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index