Search form

Lúkas 1:74

74nɔ chi, bɛ́fɛ́rɛ bhɛsɛ amɔ bǒmpap abhɛsɛ,

ankwak bhɛsɛ bɛ́ sɛ́ntók nɔkɔ chi yi, kɛbhɔŋ bɛcháy,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index