Search form

Lúkas 1:75

75sɛ́mbák nyáŋá nɛ chak bɛsí bhi ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛsɛ nɛnkɛm.

ndǔ manywɔp yɛsɛ́ fá amɨk ankɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index