Search form

Lúkas 1:76

76Nɛ wɔ mɔ́wa, chɔŋ mámbɨŋɨ wɔ bɛ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ anɛ Mandɛm Acha,

mbɔnyunɛ́ chɔŋ ɔ́njambɨ kɛ Acha antwɔ, bɛ ɔntoŋti mbi ntá yi,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index