Search form

Lúkas 1:77

77ɔ́nkʉ bǒbhi mándɨŋɨ bɛ chɔŋ yi amfoŋori bɛbʉ́ bhap, nɛ ampɛmɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index