Search form

Lúkas 1:78

78Mandɛm ywɛsɛ ǎkʉ̀ nɔ mbɔnyunɛ ǎghɔ̀ bhɛsɛ ntínso tontó.

Chí ntínso kɛ nɛ́kʉ yi áto chɔŋ Mpɛmɛ ywɛsɛ́,

yí amfú amfay antwɔ mbɔ nyiɛnyíɛ́mok běti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index