Search form

Lúkas 1:79

79Ǎtwɔ̀ bɛchyɛ bɛdiɛ́rɛ́ ntá bo abhɛn bachi ndǔ ɛjuri

nɛ ndǔ bɛcháy nɛwú,

nɛ ndu bɛya bhɛsɛ́ ndǔ mbi anɛ átwɔ̀ bhɛsɛ nɛ kpák.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index