Search form

Lúkas 1:8

8Ɛwak ɛ́mɔt, nkwɔ́ bachiǎkap anɛ́ Sakaría bábhák ndǔ bɛtɨk. Ɛkʉ Sakaría are kʉ bɛtɨk mbɔ nchiakap bɛsí Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index