Search form

Lúkas 1:80

80Mɔ́wú agó ataŋ ndǔ nkwɔmʉɛt nɛ ndǔ Ɛfóŋó. Bɛchɔ́kɔ́ bhi bɛbhak amɛm baso, anoŋ nɔkɔ nywɔp ɛnɛ́n yi átɔŋ mmʉɛt ntá bo Israɛl.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index