Search form

Lúkas 1:9

9Bɛ́kóŋo ɛpɨŋ ɛnɛ́ bachiǎkap Mandɛm, bágʉɛp nyaka ɛbháŋá ndu bɛyap mmu anɛ árɔ̀ŋ ndǔ mɔ́kɛt anɛ achi tɛ amɛm ɛkɛrákap Acha ndu bɛsɔŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́chyɛ̀ ɛrɨ́tí ɛriɛp amɛm ɛkɛrákap Mandɛm. Bagʉɛp ɛbháŋá, ɛ́kwɛ́n amʉɛt Sakaría.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index