Search form

Lúkas 10:1

Yesu ató bakoŋo bhi bɛsa bɛ́rát nsɛm byo nɛ apay

1Awu áfʉ́ɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, Acha ayap bakoŋo bhi bachak bɛsa bɛrat nsɛm byo nɛ apay ató ambɨ bati apay apay bɛ mándɔ́k ndǔ yɛ̌ntɨkɨ ɛtɔk nɛ nɛbhʉɛt anɛ yí mbɔ̌ŋ áyàŋ nyaka bɛrɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index