Search form

Lúkas 10:11

11‘Yɛ̌ chí mfok ɛtɔk ɛyɛka anɛ ábátí ndǔ bɛkak ɛbhɛsɛ sɛ́kwɛ̀t sɛ́fɛ̀rɛ mbɔ ntísiɛ ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎkʉ́. Kɛ dɨŋɨ́ ka bɛ, mpok anɛ Mandɛm abhak nɛ bo mbɔ Mfɔ wap arɔp chi kɛkwɔt.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index