Search form

Lúkas 10:17

Ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́chyɛ̀ bakoŋo Yesu maŋák

17Abhɛn bati bɛsa bɛrat nsɛm byo nɛ apay bápɛtnsɛm nɛ maŋák, báré ghati Yesu bɛ, “Acha, ndǔ nnyɛ́n ɛna, yɛ chi bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɛ̀pti mmʉɛt ntá yɛsɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index