Search form

Lúkas 10:18

18Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Ngɔ̌ ndu Satan áfú amfay akwɛnɛ amɨk mbɔ miámiaŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index