Search form

Lúkas 10:19

19Ghɔ́ ka! Nchyɛ́ bhe bɛtaŋ bɛ bǎkway bɛyat nnyɔ́ nɛ ngá-nɛghay amɨk. Nchyɛ́ be bɛtaŋ amfay bɛtaŋ Satan, mǔmpap, nɛ yɛ̌nyɨŋ ɛpu chyɛ be ɛsɔŋɔri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index