Search form

Lúkas 10:2

2Ápɛ́rɛ to bhɔ, aghati bhɔ bɛ, “Mbuɔt bɛ́fɛ́rɛ ɛbhɨ aya, kɛ bakʉ̌ bɛtɨk bábhɨ́kɨ́ ya. Nɨk yɛka mmʉɛt ntá Mandɛm mmu achi mbɔŋɔ́nkɨ bɛ ántó bakʉ̌ bɛtɨk, mámfɛ́rɛ́ mbwɔt ɛbhɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index