Search form

Lúkas 10:20

20Yɛ̌ nɔ bǎkɛ́ ŋák chi bɛ, bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɛ́pti mmʉɛt ntá yɛka. Ŋák ka chi bɛ Mandɛm asɨŋ manyɛ́n yɛka amɛm ɛkáti ɛnɛ amfay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index