Search form

Lúkas 10:23

23Ayibhiri yɛ mmʉɛt arɛm ntá baghɔkɔ́ bhi ansɛm ansɛm bɛ, “Ɛ́rɨ ntá yɛka ɛcha bɛ́ bǎghɔ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛ bǎghɔ̀!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index