Search form

Lúkas 10:28

28Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Chi ɛnyu yɔ. Kʉ nɔ́, nɛ chɔŋ ɔ́mbɔ́ŋ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index