Search form

Lúkas 10:30

30Yesu akɛmɛ yi nɛ nɛkay ɛnɛn bɛ, “Mmǔfu afǔ nyaka ɛtɔk Yerúsalɛm ǎsɛ̀p Jɛríko. Ndu árɔ̀ŋ, akwɛ́n amɔ baghɛ́p bataŋataŋ. Báfɛ́rɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ yí amʉɛt, bádɛ́n yí, bárɔ́k, barɔ yi mpok árɔbhɛ kɛkwɔt bɛgu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index