Search form

Lúkas 10:31

31Ɛ́fákari bɛ nchiakap Mandɛm amɔt ǎsɛ̀p ndǔ nkúbhɛ́ mbi wu. Ágháká nɔ́kɔ́ arɛ, aghɔ́ yi, apé ɛbhěmbi, arɔk ɛbhak ɛyi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index