Search form

Lúkas 10:32

32Ɛ́fákári ɛnyumɔt nɛ nkú bɛtɨk amɛm ɛkɛrákap Mandɛm amɔt anɛ nnɛrɛ́kɛt *Lɛ́vi. Mpok yi aghaka arɛ, aghɔ́ yi, kɛ afʉɛ́t nkwɔ chi ɛbhe ɛchak, arɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index