Search form

Lúkas 10:33

33Kɛ mmu Samária fú ǎsɛ̀p nyaka nkwɔ ndǔ mbi wu. Ágháká nɔ́kɔ́ nɛbhʉɛt anɛ mmu wu achi, aghɔ́ yi, nɛ abhɔ́ŋ ntínso nɛ yí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index