Search form

Lúkas 10:34

34Arɔk ntá yi, achɨti babhe ndǔ bɛfʉɛt bhi, agwɔ́t. Apɔkɔ yɛ yi anyaŋa amfǎy mpɔŋɔ batu yi, arɔk nɛ yí ndǔ ɛkɛt ɛnɛ́ mankɔ bachyɛ nkáp kɛ mabʉrɛ arɛ́. Akwak yí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index