Search form

Lúkas 10:35

35Nɛyí nɔ́kɔ́ afɛrɛ nkáp achyɛ ntá mmu anɛ ayɨŋɨ ɛkɛt ɛyɔ arɛm bɛ ‘Yɨŋɨ́ mɛ́ yi. Nnáŋ mpɛtnsɛm chɔŋ nkɛmɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛchak ɛnɛ ɔ́chɔŋti yi amʉɛt.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index