Search form

Lúkas 10:36

36Yesu arɛm nɔkɔ nɔ, abhɛ́p ntɔŋ ɛbhé Mandɛm bɛ, “Ɔkáysí bɛ ndǔ nkwɔ wu bati arat, agha átɔ́ŋɔ́ bɛ́ achi nkokosi ntá anɛ akwɛnɛ amɔ bághɛ́p?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index