Search form

Lúkas 10:37

37Akɛmɛ bɛ, “Chí anɛ ághɔ́ yi ntínso.” Yesu aghati yɛ yi bɛ, “Dɔ́k yɛ́ kʉ mbɔ yí.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index