Search form

Lúkas 10:38

Yesu arɔk bɛghɔ María nɛ Matá

38Ɛnɛ́ Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bákɔ̀ bárɔ̀ŋ báchwɔ́p ndu mɔ́tɔkɔ́fú. Ngɔrɛ́ amɔt anɛ áká nnyɛ́n bɛ Matá abhak arɛ. Asyɛpti Yesu amɔ ápay amɛm ɛkɛt ɛyi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index