Search form

Lúkas 10:39

39Abhɔ́ŋ manɔ anɛ áká nnyɛ́n bɛ María. María arɔk asibhiri ndǔ bɛkak Acha angoko nɔkɔ Ɛyɔŋ Mandɛm ɛnɛ yi átɔ̀ŋ;

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index