Search form

Lúkas 10:4

4Bǎkɛ́ pɔkɔ́ yɛ̌ mɔ́bha nkáp, yɛ̌ ɛbhǎ nɛkɔ, nɛ yɛ̌ nkwɔbhánya ɛchak. Nɛ bǎkɛ́ kaka yɛ̌ mmu ambi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index