Search form

Lúkas 10:40

40Matá ankʉ nɔkɔ chi bɛtɨk ɛbhɛn nywɔp ndu mɛne Yesu. Ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ bɛtɨk bɛyǎ ntá yi aywǐntí, arɔk ntá Yesu arɛm bɛ, “Acha, ɔbhɨ́kɨ́ ghɔ ndǔ mɔ́maya árɔ́ bɛtɨk mɛnkɛm mɛ awɔ́? Ghatí yi antwɔ ankwak mɛ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index