Search form

Lúkas 10:41

41Kɛ Acha akɛmɛ yi chi bɛ, “Matá, Matá! Ɔ̌fyɛ́ ntí nɛ ɔ̌dɛ̀n mmʉɛt ɛ̌ti bɛyǎ mɛnyɨŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index