Search form

Lúkas 10:42

42Dɨŋɨ́ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛ́mɔt kɛ ɛrɨ ɛcha. Yɔ́ kɛ̌ María áyábhɛ́, nɛ yɛ̌ mmu apú kway bɛsɔt yɔ ntá yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index