Search form

Lúkas 10:7

7Chwé ká mǎmbak chi arɛ. Bǎkɛ́ kɔ bɛkɛt nɛ bɛkɛt. Nyíɛ́ ká, mǎnyú yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bachyɛ bhe. Ɛchi chak bɛ nkʉbɛtɨk ambɔŋ akap ndǔ bɛtɨk ɛbhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index