Search form

Lúkas 10:8

8Yɛ̌ntɨkɨ ɛtɔk ɛnɛ bǎchwe arɛ́ nɛ básiɛ́pti be nɛ maŋák, nyiɛ́ ká yɛ̌ntɨkɨ nɛnyíɛ́ ɛnɛn bachyɛ bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index