Search form

Lúkas 11:1

Bo bárɛ́m bɛ bɛtaŋ Yesu bɛ́fú chi ntá Bɛlsɛbul

(Mt 6.9-13, 7.7-11)

1Ɛwak ɛ́mɔt, Yesu are nɨkmʉɛt nɛbhʉ́ɛ́rɛ́fu. Ánáŋá nɔ́kɔ́, nkoŋo ywi amɔt arɛm ntá yi bɛ, “Acha, tɔ́ŋ bhɛsɛ ɛnyu mánɨkmʉɛt mbɔ ɛnyǔ Jɔ̌n átɔ́ŋ nyaka baghɔk abhi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index