Search form

Lúkas 11:11

11Bě bachǐbhɔ, mmǔ ywɛka anɛ mbák mɔ́ywi abhɛp yi tansi, ansɔt chi nnyɔ́ anchyɛ yi, chi agha?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index