Search form

Lúkas 11:13

13Mbák be bǒ bɛbʉ́, bǎbhɔŋ ntɨ bɛchyɛ bɛrɨ́tí mɛnyɨŋ ntá bɔ̌bhɛka, bǎkáysí bɛ Ɛta mmu achi amfay, ǎnɔk bɛchyɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ntá bo abhɛn mánɨ̀kmʉɛt bɛ yi anchyɛ bhɔ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ kɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index