Search form

Lúkas 11:14

Yesu ataŋ achá Satan

(Mt 12.22-30; Mk 3.20-27)

14Mpokófu, Yesu ǎbók ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛnɛ ɛ́kʉ́ mmu akwɛnɛ kɛbhok. Ɛ́fú nɔ́kɔ́ mbók wu abho bɛrɛm kɛpɨ. Bo abhɛn bachi arɛ babhak maknkay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index