Search form

Lúkas 11:15

15Kɛ mbɔk yap báré rɛm chi bɛ, “Bɛlsɛbul mfɔ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ kɛ áchyɛ́ yi bɛtaŋ bɛbok bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index