Search form

Lúkas 11:17

17Kɛ ndu Yesu árɨ́ŋɨ́ nkaysi yap, aghati bhɔ́ bɛ, “Yɛ̌ntɨkɨ ɛtɔk ɛnɛ akɔrɛ achi arɛ bo mánù nɔkɔ nɛ batɨ, ɛ́bhɔŋ chi mɛnɛmɛ. Nɛ nnɛrɛ́kɛt anɛ́ ákɔ́rɛ́ áchí arɛ nɛ bo mánù nɔkɔ nɛ batɨ, ákwɛ́nɛ́ kwɛn.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index