Search form

Lúkas 11:18

18Nɛ mbák Satan ankʉ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bhi mɛnu nɛ batɨ, ná yi ákway bɛbhak ɛnyǔ mfɔ anɛ yi achi ndǔ ɛrɔri mpok? Nchí bhɛp be mbɔnyunɛ bǎrɛ̀m bɛ ndǔ bɛtaŋ Satan kɛ̌ mɛ̌bòk bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index