Search form

Lúkas 11:19

19Nɛ mbák ndǔ bɛtaŋ Satan kɛ̌ mɛ̌bòk bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ, bakoŋo bhɛka bábòk bhɔ ndǔ bɛtaŋ agha? Chɔŋ bakoŋo bhɛka mántaŋ be!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index