Search form

Lúkas 11:20

20Kɛ mbák, sayri sayri mɛ̌bòk bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ chi ndǔ bɛtaŋ Mandɛm, nɔ chi Mandɛm anáŋ achi nɛntɨ ɛnɛka mbɔ Mfɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index