Search form

Lúkas 11:21

21Mpok mmǔ ntantaŋ ábhabhɛri ɛkɛt ɛyi nɛ mɛnyɨŋɨ́ nɛnu bhi, yɛ̌ mmu apu kway bɛghɛp mɛnyɨŋ ɛbhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index