Search form

Lúkas 11:22

22Kɛ mbák mmu anɛ átáŋ acha yi atwɔ ǎnu nɛ yí, andɛ́n yi, ansɔt mɛnyɨŋɨ́ nɛnu ɛbhi ɛbhɛn yi asɨkɨ ntɨ arɛ, ampɔkɔ mɛnyɨŋ ɛbhi andɔk ankɔrɛ nɛ bo bachak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index